ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
MEGRENDELŐKNEK

 

Adatkezelő: N.M.F. Kft.

Weboldal: www.mobilhazak.net

Érintettek köre: Megrendelők

 

 

Hatályos: 2021. június 01. napjától

 

 

NMF Kft.

www.mobilhazak.net

 

TARTALOMJEGYZÉK

Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a www.mobilhazak.net Megrendelőit, mint Érintetteket…

 1. A Megrendelő, mint Érintett hozzájáruló nyilatkozatáról                                             
 2. Az Adatkezelő adatairól                                                                                    
 3. Az N.M.F. Kft. által kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról                                          
 4. A Megrendelők, mint Érintettek jogairól                                                           
 5. A Megrendelők, mint Érintettek személyes adatait megismerők köréről         
 6. Az alábbi egyéb rendelkezésekről                                                                  
 7. 1. számú melléklet: Érintett hozzájáruló nyilatkozat                                       

Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a www.mobilhazak.net Megrendelőit, mint Érintetteket…

I.

A Megrendelő, mint Érintett hozzájáruló nyilatkozatáról:

1. Az N.M.F.Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a Megrendelőket, mint Érintetteket, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. Számú Melléklete a Megrendelő Hozzájáruló Nyilatkozat, melynek aláírásával és az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő részére történő visszaküldésével a Megrendelő, mint Érintett önkéntes, konkrét, az alábbiakban kifejtettek szerint megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a jelen Adatkezelési Tájékoztató III.4., és III.5. pontjaiban meghatározott személyes adatai kezeléséhez, tudomásul véve a jelen Adatkezelési Tájékoztató III.1-III.2. pontjaiban foglaltakat, így azt, hogy a személyes adatok szolgáltatása:

a. III.4. pontban meghatározott személyes adatok esetében : a visszahívás biztosításának a feltétele,

b. III.5. pontban meghatározott személyes adatok esetében : a szerződés megkötésének előfeltétele, a szerződéses jogviszony fennmaradásának a feltétele, és ezáltal a szolgáltatás nyújtásának a feltétele,

2. Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a Megrendelőket, mint Érintetteket, hogy a Megrendelő ezen Hozzájáruló Nyilatkozata nem terjed ki a cookie tájékoztató elfogadására, melyről a Megrendelők, mint Érintettek külön jogosultak nyilatkozataikat megtenni.

3. Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a Megrendelőket, mint Érintetteket, hogy a Megrendelő Hozzájáruló Nyilatkozat aláírása nem feltétele a Megrendelő, mint Érintett személyes adatai kezelésének, figyelemmel arra, hogy a Megrendelő, mint Érintett személyes adatai kezelésének csak egyik jogalapja a Megrendelő, mint Érintett hozzájárulása.

 

 

II.

Az Adatkezelő adatai:

1. Cégnév: N.M.F. Kft.

2. Cég rövidített neve: N.M.F. Kft.

3. Székhely: 2045 Törökbálint, Wesselényi u. 2.

4. Cégjegyzék szám: 13-09-117178

5. Adószám: 11151784-2-13 HU

6. Statisztikai számjel: 11151784 7022 113 13

7. Bankszámlaszám: 10918001-00000088-93950004

8. Ügyvezető: Hubay Bálint

9. Elektronikus elérhetőség: info@mobilhazak.net

 

 

III.

Az N.M.F. Kft. által kezelt személyes adatok köre:

Az adatkezelés célja,

Az adatkezelés jogalapja,

Az adatkezelés időtartama:

 1. Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a Megrendelőket, mint Érintetteket, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztató III. 4. pontjában meghatározott adatok szolgáltatása a visszahívás biztosításának a feltétele. A Megrendelő, mint Érintett köteles ezeket a személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradásának a következménye ugyanis, hogy ezen személyes adatok nélkül az N.M.F. Kft.., mint Adatkezelő nem tudja biztosítani a Megrendelő részére a visszahívást.

 

 

 1. Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a Megrendelőket, mint Érintetteket, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztató III. 5. pontjában meghatározott adatok szolgáltatása a szerződés kötésének előfeltétele, a szerződéses jogviszony fennmaradásának a feltétele, és ezáltal a szolgáltatás nyújtásának a feltétele. A Megrendelő, mint Érintett köteles ezeket a személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradásának a következménye ugyanis, hogy ezen személyes adatok nélkül az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő és a  Megrendelő, mint Érintetett közötti szerződéses jogviszony nem jön létre, illetve a már létrejött szerződéses jogviszony megszűnik.
 2. Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a Megrendelőket, mint Érintetteket, hogy a Megrendelő, mint Érintett felelős azért, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő a Megrendelő, mint Érintett által megadott adatok valódiságát csak annyiban ellenőrzi, amennyiben arra a közhiteles nyilvántartásokba való betekintési jogosultsága alapján lehetősége van.
 3. Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő az Érintett alábbi, visszahívás kérése céljából megadott személyes adatait kezeli:
 1. Érintett neve
  1. adatkezelés célja:
 1. Érintettel való kapcsolatfelvétel
 2. Érintettel a szerződés megkötése
  1. adatkezelés jogalapja:

1. Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése

2. Érintett hozzájárulása, amennyiben a Megrendelő, mint Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő részére megküldte

 1. adatkezelés időtartalma: telefonbeszélgetés befejezését követően haladéktalanul

2) Érintett telefonszáma

a) adatkezelés célja:
1. Érintettel való kapcsolatfelvétel
2. Érintettel a szerződés megkötése

b) adatkezelés jogalapja:

1. Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése

2. Érintett hozzájárulása, amennyiben a Megrendelő, mint Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő részére megküldte

c) adatkezelés időtartalma: telefonbeszélgetés befejezését követően haladéktalanul

5. Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő a Megrendelő, mint Érintett alábbi személyes adatait kezeli:

1) Megrendelő, mint Érintett neve

a) adatkezelés célja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Megrendelő, mint Érintett azonosítása

2. Megrendelővel, mint Érintettel való kapcsolattartás

3. Megrendelővel, mint Érintettel a szerződés megkötése

4. Megrendelő, mint Érintett részére az általa megrendelt szolgáltatás nyújtása
5. Megrendelő, mint Érintett részére számla kibocsátása

6. Megrendelő, mint Érintett részére kibocsátott számla megőrzése

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

2. Megrendelő, mint Érintett részére kibocsátott számla megőrzése

b) adatkezelés jogalapja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Megrendelővel, mint Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése

2. Megrendelővel, mint Érintettel létrejött szerződés teljesítése: Ptk. 6:123.§. (1) bekezdése

3. Az N.M.F. Kft.-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, az általános fogalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159.§. (1) bekezdése és a 169.§. e) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, mely szerint az adóalany köteles számla kibocsátására, melynek kötelező tartalmi eleme a szolgáltatást igénybevevő neve

4. Az N.M.F. Kft.-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi

C. törvény 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség, mely szerint a számlát legalább 8 évig meg kell őrizni

5. Megrendelő, mint Érintett hozzájárulása, amennyiben a Megrendelő, mint

Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt z N.M.F. Kft., mint

Adatkezelő részére megküldte

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.

6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

2. Az N.M.F. Kft.-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi

C. törvény 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség: számlát legalább 8 évig meg kell őrizni

c) adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési idő elteltéig, azzal, hogy a számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§.

(1) bekezdése szerint jogi kötelezettség teljesítése céljából legalább 8 évig meg kell őrizni.

 

2) Megrendelő, mint Érintett törvényes képviselőjének neve:

a) adatkezelés célja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Megrendelővel, mint Érintettel a szerződés megkötése

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

b) adatkezelés jogalapja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Megrendelővel, mint Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése

2. Megrendelő, mint Érintett hozzájárulása, amennyiben a Megrendelő, mint

Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő részére megküldte

 

 

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.

6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

c) adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési idő elteltéig

 

3) Megrendelő, mint Érintett székhelye/lakóhelye

a) adatkezelés célja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Megrendelővel, mint Érintettel a szerződés megkötése

2. Megrendelő, mint Érintett részére számla kibocsátása (kivéve, ha a

Megrendelő számlázási címe más, mint a székhelye/lakóhelye)

3. Megrendelő, mint Érintett részére kibocsátott számla megőrzése (kivéve, ha a Megrendelő számlázási címe más, mint a székhelye/lakóhelye)

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

2. Megrendelő, mint Érintett részére kibocsátott számla megőrzése (kivéve, ha a

Megrendelő számlázási címe más, mint a székhelye/lakóhelye)

b) adatkezelés jogalapja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Megrendelővel, mint Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése

2. Az N.M.F. Kft.-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, az általános fogalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159.§. (1) bekezdése és a 169.§. e) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, mely szerint az adóalany köteles számla kibocsátására, melynek kötelező tartalmi eleme a szolgáltatást igénybevevő címe (kivéve, ha a Megrendelő számlázási címe más, mint a székhelye/lakóhelye)

3. Az N.M.F. Kft.-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség, mely szerint a számlát legalább 8 évig meg kell őrizni (kivéve, ha a Megrendelő számlázási címe más, mint a székhelye/lakóhelye)

4. Megrendelő, mint Érintett hozzájárulása, amennyiben a Megrendelő, mint

Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő részére megküldte

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.

6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

2. Az N.M.F. Kft.-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi

C. törvény 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség: számlát legalább 8 évig meg kell őrizni

c) adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési idő elteltéig, azzal, hogy, ha a Megrendelő számlázási címe megegyezik a székhelyével/lakóhelyével úgy a számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (1) bekezdése szerint jogi kötelezettség teljesítése céljából legalább 8 évig meg kell őrizni.

 

 

4) Megrendelő, mint Érintett adószáma/adóazonosító jele

a) adatkezelés célja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Megrendelővel, mint Érintettel a szerződés megkötése

2. Megrendelő, mint Érintett részére számla kibocsátása

3. Megrendelő, mint Érintett részére kibocsátott számla megőrzése

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

 

2. Megrendelő, mint Érintett részére kibocsátott számla megőrzése

b) adatkezelés jogalapja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Megrendelővel, mint Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése

2. Az N.M.F. Kft.-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, az általános fogalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159.§. (1) bekezdése és a 169.§. d) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, mely szerint az adóalany köteles számla kibocsátására, melynek kötelező tartalmi eleme a szolgáltatást igénybevevő adószáma

3. Az N.M.F. Kft.-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség, mely szerint a számlát legalább 8 évig meg kell őrizni

4. Megrendelő, mint Érintett hozzájárulása, amennyiben a Megrendelő, mint Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő részére megküldte

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk. 6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

2. Az N.M.F. Kft.-re, mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (2) bekezdése szerint jogi kötelezettség: számlát legalább 8 évig meg kell őrizni

c) adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési idő elteltéig, azzal, hogy a számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§. (1) bekezdése szerint jogi kötelezettség teljesítése céljából legalább 8 évig meg kell őrizni.

a) adatkezelés célja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Megrendelő, mint Érintett részére az általa megrendelt szolgáltatás nyújtása

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

b) adatkezelés jogalapja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Megrendelővel, mint Érintettel létrejött szerződés teljesítése: Ptk. 6:123.§. (1) bekezdése

2. Megrendelő, mint Érintett hozzájárulása, amennyiben a Megrendelő, mint

Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő részére megküldte

 

 

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.

6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

c) adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési idő elteltéig

6) Megrendelő, mint Érintett kapcsolattartójának neve

a) adatkezelés célja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

 

1. Megrendelővel, mint Érintettel való kapcsolattartás

2. Megrendelővel, mint Érintettel a szerződés megkötése

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

b) adatkezelés jogalapja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Megrendelővel, mint Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése

2. Megrendelő, mint Érintett hozzájárulása, amennyiben a Megrendelő, mint

Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt az N.M.F. Kft., mint

Adatkezelő részére megküldte

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.

6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

c) adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési idő elteltéig.

7) Megrendelő kapcsolattartójának e-mail címe

a) adatkezelés célja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Megrendelő, mint Érintett azonosítása

2. Megrendelővel, mint Érintettel való kapcsolattartás

3. Megrendelővel, mint Érintettel a szerződés megkötése

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

b) adatkezelés jogalapja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Megrendelővel, mint Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése

2. Megrendelő, mint Érintett hozzájárulása, amennyiben a Megrendelő, mint

Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt az N.M.F. Kft., mint

Adatkezelő részére megküldte

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.

6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

c) adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési idő elteltéig.

 

 

8) Megrendelő kapcsolattartójának telefonszáma

a) adatkezelés célja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Megrendelővel, mint Érintettel való kapcsolattartás

2. Megrendelővel, mint Érintettel a szerződés megkötése

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése

b) adatkezelés jogalapja:

- szerződéses jogviszony fennállása alatt:

1. Megrendelővel, mint Érintettel szerződés létrejötte: Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése

2. Megrendelő, mint Érintett hozzájárulása, amennyiben a Megrendelő, mint Érintett a Hozzájáruló nyilatkozatot aláírta és azt az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő részére megküldte

- szerződéses jogviszony megszűnését követően:

1. szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk.

6:22.§-a alapján, mely szerint a követelések 5 év alatt évülnek el

c) adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési idő elteltéig. Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a Megrendelőket, mint Érintetteket, hogy amennyiben a Megrendelő kapcsolattartójaként megjelölt személy nem azonos a Megrendelővel, mint egyéni vállalkozóval, vagy a Megrendelő, mint cég képviseletére jogosult személlyel, úgy a Megrendelő köteles megszerezni a Megrendelő kapcsolattartójaként eljáró személy hozzájáruló nyilatkozatát a nevének, e-mail címének és telefonszámának, mint személyes adatainak a kezelésére, amennyiben egyéb jogalappal nem rendelkezik a kapcsolattartóként megjelölt személy személyes adatai kezelésére. Ebben az esetben a Megrendelő minősül adatkezelőnek, az N.M.F. Kft. ezen személyes adatok vonatkozásában adatfeldolgozónak minősül.

6. Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a Megrendelőket, mint Érintetteket, hogy a

III.4., a III.5. pontban meghatározott személyes adatait kizárólag elektronikus úton kezeli, papír alapon nem.

 

IV.

A Megrendelők, mint Érintettek jogai:

1. Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztató közzétételével biztosítja, hogy az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információ, valamint az Érintett jogaira vonatkozó minden egyes tájékoztatás tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva rendelkezésre álljon.

2. Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az alábbiakban kifejtettek szerint, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

3. Amennyiben az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, az alábbiakban kifejtettek szerint, késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

4. Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő az információkat, valamint a tájékoztatást és intézkedést

díjmentesen biztosítja. Azonban, ha a Megrendelő, mint Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az N.M.F. Kft., mint

Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

5. Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a Megrendelőket, mint Érintetteket, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a Megrendelő, mint Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

6. A Megrendelőt, mint Érintettet az alábbi jogok illetik meg:

1) Érintett kérelmezheti a személyes adataihoz való hozzáférést az alábbiak szerint:

Információk, melyre az Adatkezelő tájékoztatási kötelezettsége kiterjed:

Az Érintett jogosult arra, hogy az N.M.F. Kft., mint Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

- adatkezelés céljai

- érintett személyes adatok kategóriái

- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják

- adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai

- az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen

- felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

- ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ

- automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.


Kérelem elbírálásának folyamata:

Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő fentiekben meghatározott kötelezettségének jelen Adatkezelési Tájékoztató közzétételével tesz eleget azzal, hogy az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő az Érintett kérelmére az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról másolatot bocsát az Érintett rendelkezésére, legkésőbb a kérelem megérkezésétől számított 5 munkanapon belül.

2) Érintett maga jogosult a személyes adatait helyesbíteni:

Személyes adatok helyesbítésére jogosultak:

Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat maga helyesbítse.

Címzettek tájékoztatása a személyes adatok helyesbítéséről:

Amennyiben az Érintett az általa eszközölt adathelyesbítésről tájékoztatta az Adatkezelőt,

az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő a tájékoztatás megérkezésétől számított 5 munkanapon belül minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Érintett tájékoztatása a címzettekről:

Az Érintettet, kérésére az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről:

- amennyiben az Érintett e kérelmét az adathelyesbítésről szóló értesítéssel együtt vagy a címzettek tájékoztatását megelőzően terjeszti elő, úgy a címzettek tájékoztatásával megegyező napon;

 

- amennyiben az Érintett e kérelmét a címzettek tájékoztatását követően terjeszti elő, úgy a kérelem megérkezését követő munkanapon.

3) Érintett kérelmezheti a személyes adatai törlését („az elfeledtetéshez való jog”):
Érintett jogosult arra, hogy kérésére az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, indokolatlan késedelem nélkül.
Adatkezelő adattörlési kötelezettsége az alábbi esetekben áll fenn:
 

Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő akkor köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

(vagylagos feltételek)

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték

- az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

- az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

- személyes adatokat jogellenesen kezelték

- személyes adatokat az N.M.F. Kft.-re, mint Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

Kivételek az adattörlési kötelezettség alól:

Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy nem alkalmazandó a törlésre vonatkozó fenti rendelkezés, amennyiben az adatkezelés: (vagylagos feltételek)

- a személyes adatok kezelését előíró, az N.M.F. Kft.-re, mint Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges

- statisztikai célból szükséges, amennyiben az „elfeledtetéshez való jog” valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Kérelem elbírálásának folyamata:
Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az Érintett személyes adatai törlésre vonatkozó kérelmét a kérelem megérkezésétől számított 5 munkanapon belül megvizsgálja, annak megalapozottságáról a fenti rendelkezések figyelembevételével határoz.

Az N.M.F. Kft.., mint Adatkezelő az Érintettet döntéséről a döntés meghozatal követő munkanapon tájékoztatja. Kérelem megalapozottsága esetén az eljárás menete amennyiben az N.M.F. Kft.., mint Adatkezelő az Érintett törlésre vonatkozó kérelmét megalapozottnak tartja, úgy a személyes adatokat az Érintett tájékoztatásával megegyező napon törli, továbbá az Érintett erre vonatkozó kérelme hiányában a döntéséről való értesítésben felhívja az Érintettet, hogy legkésőbb az értesítés megérkezésétől számított 3 munkanapon belül nyilatkozzon, kéri e, hogy az Adatkezelő tájékoztassa azokról a címzettekről, akivel, illetve amellyel a személyes adatok törlését az Adatkezelő közölte.

 

Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő ugyanis, amennyiben ez nem bizonyul lehetetlennek, vagy nem igényel aránytalanul nagy erőfeszítést a törléssel egyidejűleg minden olyan címzettet tájékoztat, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték. Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő a címzettekről az alábbiak szerint tájékoztatja azon Érintettet, aki erre vonatkozó kérelmét a fentiek szerint előterjesztette.

- amennyiben az Érintett a címzettekről való tájékoztatási kérelmét az adatok törlésére vonatkozó kérelmével, vagy legkésőbb az Adatkezelő döntését megelőzően terjesztette elő: az adatok törlésével illetve a címzettek értesítésével megegyező napon tájékoztatja a címzettekről;

- amennyiben az Érintett a címzettekről való tájékoztatási kérelmét csupán az Adatkezelő erre vonatkozó felhívására terjesztette elő: legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő munkanapon tájékoztatja a címzettekről.

Kérelem megalapozatlansága esetén az eljárás menete:

Amennyiben az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő Érintett kérelmét megalapozatlannak tartja, úgy a kérelmet elutasítja, mely döntéssel szemben az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

4) Érintett kérelmezheti a személyes adatai kezelésének korlátozását:

Adatok kezelésének korlátozására vonatkozó kötelezettség:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: (vagylagos feltételek)

- Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- Sz N.M.F. Kft.-nek, mint Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

- Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő, amennyiben ez nem bizonyul lehetetlennek, vagy nem igényel aránytalanul nagy erőfeszítést a személyes adatok korlátozásával egyidejűleg minden olyan címzettet tájékoztat, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték.

Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő az Érintett erre vonatkozó kérelme hiányában a személyes adatok korlátozását követő munkanapon felhívja az Érintettet, hogy legkésőbb a felhívás megérkezésétől számított 3 munkanapon belül nyilatkozzon, kéri e, hogy az Adatkezelő tájékoztassa azokról a címzettekről, akivel, illetve amellyel a személyes adatok korlátozását az Adatkezelő közölte.

Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő a címzettekről tájékoztatja azon Érintettet, aki erre vonatkozó kérelmét előterjesztette.

- amennyiben az Érintett a címzettekről való tájékoztatási kérelmét az adatok korlátozására vonatkozó kérelmével egyidejűleg terjesztette elő: az adatok korlátozásával, illetve a címzettek értesítésével megegyező napon tájékoztatja a címzettekről;

- amennyiben az Érintett a címzettekről való tájékoztatási kérelmét csupán az Adatkezelő erre vonatkozó felhívására terjesztette elő: legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő munkanapon tájékoztatja a címzettekről.

 

Kivételek, tehát a korlátozás alá eső személyes adatok kezelésére az alábbi esetekben

jogosult az Adatkezelő:

Az N.M.F. Kft.., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy azon személyes adatokat, melyek vonatkozásában az adatkezelés korlátozás alá esik (a tárolás kivételével) csak az alábbi esetekben lehet kezelni: ( vagylagos feltételek )

- ha ahhoz az Érintett hozzájárult,

- ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges,

- ha az más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges,

- ha az az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből szükséges.

5) Érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen:

Érintett az alábbi esetben tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen:

Az N.M.F. Kft.., mint Adatkezelő kifejezetten felhívja az Érintett figyelemét arra, hogy az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból abban az esetben jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Az Érintett tiltakozása esetén az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő az Érintett személyes adatait nem kezelheti tovább.

Érintett tiltakozása esetén a személyes adatok kezelésére az alábbi esetekben jogosult az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő:

Az Érintett tiltakozása ellenére az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő abban az esetben kezelheti az Érintett személyes adatait, ha az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek (vagylagos feltételek) - elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy - jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Kérelem elbírálásának folyamata:

Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az Érintett tiltakozását a kérelem megérkezésétől számított 5 munkanapon belül megvizsgálja, annak megalapozottságáról a fenti rendelkezések figyelembevételével határoz. Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő az Érintettet döntéséről a döntés meghozatalát követő munkanapon tájékoztatja.

Kérelem megalapozottsága esetén az eljárás menete:

Amennyiben az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő az Érintett tiltakozását megalapozottnak tartja, úgy a személyes adatokat az Érintett tájékoztatásával megegyező munkanapon törli, továbbá az Érintett erre vonatkozó kérelme hiányában a döntéséről való értesítésben felhívja az Érintettet, hogy legkésőbb az értesítés megérkezésétől számított 3 munkanapon belül nyilatkozzon, kéri e, hogy az Adatkezelő tájékoztassa azokról a címzettekről, akivel, illetve amellyel a személyes adatok törlését az Adatkezelő közölte.

Az N.M.F. Kft.., mint Adatkezelő ugyanis, amennyiben ez nem bizonyul lehetetlennek, vagy nem igényel aránytalanul nagy erőfeszítést a törléssel egyidejűleg minden olyan címzettet tájékoztat, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték.

 

Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő a címzettekről az alábbiak szerint tájékoztatja azon Érintettet, aki erre vonatkozó kérelmét a fentiek szerint előterjesztette:

- amennyiben az Érintett a címzettekről való tájékoztatási kérelmét a tiltakozásával egyidejűleg, vagy legkésőbb az Adatkezelő döntését megelőzően terjesztette elő: az adatok törlésével illetve a címzettek értesítésével megegyező napon tájékoztatja a címzettekről;

- amennyiben az Érintett a címzettekről való tájékoztatási kérelmét csupán az Adatkezelő erre vonatkozó felhívására terjesztette elő: legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő munkanapon tájékoztatja a címzettekről.

Kérelem megalapozatlansága esetén az eljárás menete:

Amennyiben az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő az Érintett kérelmét megalapozatlannak tartja, úgy a kérelmet elutasítja, mely döntéssel szemben az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

6) Érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog:

Érintettet az adathordozhatósághoz való jog az alábbi esetben illeti meg:

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa, ha (együttes feltétel)

- az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

- az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az N.M.F. Kft.-től, mint Adatkezelőtől, hogy az általa kezelt személyes adatokat közvetlenül más Adatkezelőnek továbbítsa. Azonban ez nem jelenti annak kötelezettséget a az N.M.F. Kft.-re, mint Adatkezelőre és más adatkezelőre nézve, hogy műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn. Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a

személyes adatok továbbítására azért nem kerül sor, mert a két rendszer között nem lehetséges a kommunikáció, úgy az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja ennek tényéről, és ennek okairól az Érintettet.

Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy nem terheli felelősség azért, hogy

- a címzett adatkezelő fogadja e és kezeli e, az általa a részére továbbított adatokat,

- a címzett adatkezelő adatkezelése megfelel-e a vonatkozó jogszabályok

rendelkezéseinek.

Kivételek az adathordozhatóság alól:

A az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az adathordozhatósághoz való jog:

- nem sértheti az elfeledtetéshez való jogot, és

- nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Kérelem elbírásának folyamata:

Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az Érintett kérelmét a kérelem megérkezésétől számított 5 munkanapon belül megvizsgálja, annak megalapozottságáról a fenti rendelkezések figyelembevételével határoz.

 

A az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő az Érintettet döntéséről a döntés meghozatalát követő

munkanapon tájékoztatja.

Kérelem megalapozottsága esetén az eljárás menete:

Amennyiben az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő az Érintett kérelmét megalapozottnak tartja, úgy a döntés meghozatalától számított 10 munkanapon belül eleget tesz az Érintett kérelmének.

Kérelem megalapozatlansága esetén az eljárás menete:

Amennyiben az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő az Érintett kérelmét megalapozatlannak tartja, úgy a kérelmet elutasítja, mely döntéssel szemben az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

7) Érintettet megilleti a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog:

Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelőt csak abban az esetben terheli a személyes adatok törlésére vonatkozó kötelezettség, ha a személyes adatokat más jogalapon nem kezelheti. Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy jelenleg nem végez olyan adatkezelést, melynek kizárólagos jogalapja az Érintett hozzájárulása jelen Adatkezelési Tájékoztató III. pontjában foglaltak értelmében.

8) Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy jelenleg nem hoz olyan kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést, amely az Érintettre nézve joghatással járna, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Azonban amennyiben az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő a jövőben ilyen, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést kíván hozni úgy arról előzetesen tájékoztatja az Érintetteket azzal, hogy az alábbiakban kifejtetteket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy nem illeti meg az

ebben a pontban meghatározott jog az Érintett abban az esetben, ha a döntés (vagylagos feltételek)

1. az Érintett és az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

2. az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul;

3. meghozatalát az N.M.F. Kft.-re, mint Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít.

Az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. és 2. esetben megteszi a megfelelő intézkedéseket az Érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Érintettnek legalább azt a jogát, hogy az N.M.F. Kft., mint Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást